Meteorológus mesterképzés (MSc)

Meteorológus mesterképzés (MSc)

Szakismertető

A szak neve: Meteorológus
Képzési forma, tagozat: mesterszak (MSc), nappali képzés
Képzési idő: 4 félév
Az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma: 120
Az oklevélben szereplő szakképzettség: meteorológus
Szakirányok: időjárás előrejelző szakirány, éghajlatkutató szakirány
 

A képzés célja

Az MSc meteorológusképzés célja olyan, jól felkészült szakemberek nevelése, akik a felsőoktatási mesterképzési szakok általános képesítési követelményeinek megfelelően meteorológiai szemlélettel, valamint magas szintű elméleti és gyakorlati tudással rendelkeznek. A végzett meteorológus MSc hallgatók ismerik és készség fokán képesek alkalmazni a gyakorlati, mérés- és megfigyelés-orientált vizsgálati módszereket, valamint az időjárás és az éghajlat modellezéséhez, előrejelzéséhez szükséges eljárásokat. Tudományosan megalapozott meteorológiai, környezetvédelmi szemlélettel rendelkeznek és egyaránt képesek megoldani operatív és kutatási feladatokat is. A kiváló hallgatók érettek a meteorológia és a klimatológia minden területén a magasabb szintű tudományos kutatási feladatok tervezésére, megszervezésére és végrehajtására. A képzés jó alapot szolgáltat a doktori iskola kurzusaihoz, valamint a hazai és nemzetközi kutatási programokba való bekapcsolódáshoz. 
 

Kik jelentkezhetnek?

Bárki, aki elhivatottságot érez a légköri folyamtok és jelenségek feltárása, az időjárás előrejelzése, vagy éppen a globális és regionális klímaváltozás hatásainak vizsgálata iránt és ehhez megfelelő matematikai, fizikai, informatikai ismeretekkel rendelkezik. A Meteorológus MSc képzésre felvételizni kell. A felvételit matematikai, fizikai, valamint meteorológiai kérdések alkotják, ami felöleli az ELTE TTK földtudományi, környezettan és fizika alapszakok meteorológus szakirányain szerzett ismeretanyagot. Ez természetesen nem zárja ki, hogy más egyetemeken/szakokon/szakirányokon BSc, vagy esetleg már más MSc képzést elvégző és a meteorológia iránt érdeklődők is jelentkezzenek és felvételt is nyerjenek! Ilyenkor azonban egyénileg előírt kreditszámú és tartalmú, a BSc képzés meteorológus szakirányán meghirdetett és a további tanulmányok előfeltételének számító kurzusokat kell teljesíteni az MSc képzés során.
 

A képzés szerkezete, szakirányok

A szakmai törzsanyag tartalmazza a meteorológia magasszintű műveléséhez szükséges fizikai, matematikai és informatikai ismeretanyagot, valamint a dinamikus meteorológia, szinoptikus meteorológia, légkörfizika, levegőkémia, klimatológia és a korszerű meteorológiai módszerek elsajátításához szükséges tárgyakat. 
 
A differenciált szakmai törzsanyag két szakiránynak megfelelően szétválik.
 
Az időjárás előrejelző szakirány a szinoptikus és dinamikus meteorológia irányába történő specializálódást segíti elő. E szakirány tartalmazza az időjárás előrejelzési feladatokat ellátó szakemberek számára szükséges ismeretanyagot (numerikus modellezés, mezoszinoptika, adatasszimiláció, közlekedésmeteorológia stb.) és az ezekhez kapcsolódó laboratóriumi foglalkozásokat, szakmai gyakorlatokat. Az éghajlatkutató szakirány az éghajlati folyamatok feltárásával, a globális és regionális éghajlatváltozással, a korszerű statisztikai és dinamikai módszerekkel, a megújuló energiaforrásokkal, s azok hasznosítási lehetőségeivel, a felszín-légkör kölcsönhatások elemzésével foglalkozó tárgyakból épül föl. E szakirányhoz is kapcsolódnak szakmai gyakorlatok.
 
A választható tárgyak modul bőséges kínálatával a meteorológia és a rokon diszciplínák széles spektrumát öleli föl. 
 
A szakdolgozati modulban a hallgató a tanulmányai során elsajátított ismereteit felhasználva, azokat célszerűen alkalmazva önálló kutatási témát dolgoz fel. Munkáját a szakterületet ismerő, széleskörű kutatási gyakorlattal rendelkező témavezető irányításával végzi. A diplomamunkának bizonyítania kell, hogy a hallgató jártas egy adott vizsgálati módszerben, annak hazai és nemzetközi szakirodalmában, valamint képes a tanult ismeretanyag alkalmazására és egy kijelölt feladat önálló megoldására.
 

Amit kínálunk

  • Színvonalas természettudományi oktatás  
  • A képzés ideje alatt részvételi lehetőség hazai és nemzetközi kutatásokban (pl. globális és regionális éghajlatváltozás, környezetvédelem, stb.)
  • Külföldi részképzési lehetőségek (pályázatok útján)  
  • Tanulmányi szerződések 

 

Továbbtanulási lehetőségek

A mesterdiploma megszerzése után lehetőség nyílik a doktori képzésben való részvételre. A Meteorológus MSc-t elvégző hallgatók elsősorban a TTK Földtudományi, vagy Környezettudományi Doktori Iskolájában folytathatják tanulmányaikat, de más egyetemek doktori képzése is nyitott hallgatóink számára (az elmúlt években a Szent István Egyetem, a Budapesti Corvinus Egyetem, a Nyugat-Magyarországi Egyetem és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen PhD képzésébe kapcsolódtak be a meteorológus szakot végző hallgatók. Évente számos felhívás érkezik külföldi PhD képzésben való részvételre is.    
 

Elhelyezkedési lehetőségek

Az ELTE meteorológus mesterszak az egyetlen az országban, ezért a szaktárgyak köre felöleli az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) és a Magyar Honvédség Geoinformációs Szolgálatának jelenlegi és jövőben várható profiljához szükséges ismeretek alapjait. A képzés tekintettel van a rokontudományok határterületein tevékenykedő szakemberek igényeire is (vízügy, mezőgazdaság, környezetvédelem, stb.). A meteorológiai szaktárgyakhoz kapcsolódó gyakorlatok egy része, valamint a nyári szakmai terepi mérések gyakori helyszíne az Országos Meteorológiai Szolgálat valamely intézménye. Ez a lehetőség, továbbá az a tény, hogy a tudományos diákköri dolgozatok és diplomamunkák témaválasztása szintén gyakran kapcsolódik a felvevő intézmények kutatási vagy operatív feladataihoz, azt a célt szolgálja, hogy a hallgatók már egyetemi éveik alatt megismerkedjenek jövőbeli esetleges munkahelyükkel és az ott végzendő munka alapjaival. A sikeresen államvizsgázott hallgatók okleveles meteorológus diplomát kapnak, és ez feljogosítja őket, hogy a meteorológiai szolgálatnál, a vízügyi szolgálatnál, a környezetvédelem, a honvédség, illetve a mezőgazdaság területén helyezkedjenek el. A képzés nemzetközi összehasonlításban is megállja a helyét, lehetővé teszi, hogy diplomásaink külföldön is jó eséllyel vállaljanak munkát.
 

Információ

ELTE TTK Meteorológiai Tanszék: http://nimbus.elte.hu/, e-mail: met@nimbus.elte.hu 
ELTE TTK Tanulmányi Osztály: http://ttkto.elte.hu/

 


Tantervi háló

Szakfelelős: Bartholy Judit egyetemi tanár

Részletes tantervi háló excel formátumban:

Mesterszakos tanterv 2017-től felvett hallgatóknak

Régebbi verziók a Tanulmányi Hivatal honlapján


Záróvizsga


Szakdolgozat